ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ «ОДИН, ДВА, ТРИ» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(розроблені на підставі п.3 ст.53, п. 3., п. 4 ст. 42  Закону України «Про освіту», Постанови Головного державного санітарного лікаря № 4, Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 )

Здобувачі освіти та учасники освітнього процесу:

 1. Виконують вимоги освітньої програми (індивідуального освітнього плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягають результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.
 2. Поважають гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуючись етичних норм.
 3. Відповідально та дбайливо ставляться до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, дотримуються усіх правил з безпеки життєдіяльності.
 4. Дотримуються установчих документів та посадових інструкцій Початкової школи «Один, два, три» Львівської міської ради (далі – закладу освіти), правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.
 5. Повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти (далі – учні), педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 6. Дотримуються академічної доброчесності, що передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

ІІ. ПЛІТИКА ПРОГРЕСИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У закладі освіти розвиваються морально-етичні та духовніО якості здобувачів освіти і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає, що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, вони поважають права інших і роблять свій внесок у загальне благо. Маючи це на увазі, ми дотримуємось політики прогресивної дисципліни, яка відображає місію та візію закладу освіти.

 1. У будь-якій великій групі людей конфлікт природньо має місце. Нашою метою є навчити учнів вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання примирення.
 2. Адміністрація закладу несе відповідальність за забезпечення дотримання правил поведінки для учнів. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.
 3. У випадку легкої або незначної провини педагогічний склад закладу освіти повинен допомагати учням усвідомити неправильність їхніх дій та використовувати такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.
 4. У разі некоректної поведінки учнів дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший – коригувальний. Заклад буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомагати учням у визначенні правильного вибору.
 5. Кодекс безпечного освітнього середовища (КБОС), Правила поведінки можуть переглядатися і корегуватися за необхідністю через загальні збори педагогічних працівниками, учнівського та батьківського самоврядування.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ПІД ЧАС УРОКІВ І ПЕРЕРВ

Під час уроків і перерв учні:

 1. Уважно працюють у класах під час уроків та не заважають іншим. Не відмовляються від виконання завдань, які ставить учитель. Для ефективності освітнього процесу та для того, щоб його не переривати, протягом усього уроку перебувають в класі. Якщо з’являється нагальна потреба вийти, це можна зробити лише з дозволу вчителя.
 2. Під час перерв поводяться обережно. Не бігають на перервах, адже така поведінка може зашкодити учню або його оточенню.
 3. Пересуваються правою частиною коридору або сходів.
 4. Підтримують чистоту і порядок на своєму робочому/закріпленому місці; виходять з класу під час перерви, для провітрювання навчального кабінету; виконують вимогам чергового вчителя.
 5. Розкривають вікна тільки з дозволу вчителя.
 6. Під час перерв відвідують локації для відпочинку.
 7. Не вилазять на дерева та огорожу навколо закладу освіти.
 8. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у закладі освіти та за його межами. Не застосовують засоби електронних комунікацій для заподіяння шкоди психічному чи фізичному здоров’ю малолітньої чи неповнолітньої особи.

ІV. ПРОПУСК ЗАНЯТЬ

 1. Учень, який був відсутній з причини хвороби до 3 календарних днів може відвідувати заклад освіти без надання довідки від лікаря.
 2. Учень, який був відсутній з причин хвороби протягом 3 днів і більше, має обов’язково надати відповідну довідку від лікаря з рекомендаціями щодо навантаження на уроці фізичної культури з вказаним терміном.
 3. Якщо учень неспроможний відвідувати заклад освіти у будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву (письмове пояснення) від батьків перед початком навчального дня (до 8.00 год), обов’язково попередити класного керівника.
 4. У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної причини, пояснювальної записки або заяви батьків, інформація (акт) передаватиметься до відповідних служб, у тому числі й для притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

 

 V. ПУНКТУАЛЬНІСТЬ

Учні приходять на навчання та на уроки протягом дня вчасно, згідно розкладу уроків. Організовують свої особисті справи таким чином, щоб не заважати іншим учасникам освітнього процесу.

VI. НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:

Заклад освіти – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т. ч. ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам; тваринам.

VII. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Батьки є матеріально-відповідальними особами за пошкодження майна закладу освіти їх дитиною.
 2. Учні несуть відповідальність за збереження свого майна.
 3. Заклад освіти не несе відповідальності за особисті цінні речі здобувачів освіти.

VIII. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

 1. Рекомендовано дотримуватися класичного стилю одягу. Форма одягу учнів повинна мати покрій, який не буде обмежувати вільні рухи та забезпечить тепловий комфорт організму відповідно до сезону року.
 2. Перед початком уроку учні знімають верхній одяг, у разі необхідності перевзувається у змінне взуття.
 3. Під час уроків фізичної культури здобувачі освіти перевдягаються у спортивну форму. Додатковий змінний одяг може знадобитися на уроках ритміки, хореографії, спортивних секціях та гуртках.

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ОКРЕМИХ КАБІНЕТАХ ЗАКЛАДУ

ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

 1. Учні не приходять в їдальню у верхньому одязі.
 2. Не виносять з їдальні їжу та прибирають стіл після вживання їжі.
 3. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні.
 4. Під час вживання їжі слід дотримуватися хороших манер, вимог етикету за столом.

 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА СПОРТИВНОМУ МАЙДАНЧИКУ У СПОРТИВНІЙ ЗАЛІ

 1. Усі учні щороку проходять медичний огляд. Учні, які не пройшли медичного огляду, до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються. Учні, тимчасово звільнені від занять фізичними вправами, присутні на уроках фізичної культури.
 2. Учні перебувають в спортивній залі тільки в присутності вчителя. Спортінвентарем користуються з дозволу вчителя. Виконують вправи на спортивних знаряддях з страхуванням вчителя
 3. Учні заходять до спортивної зали у спортивному одязі та чистому спортивному взутті.
 4. Під час виконання вправ дотримуються правил, дистанції.
 5. При травмуванні та поганому самопочутті учень зразу ж повідомляє вчителя.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В АКТОВІЙ ЗАЛІ

 1. Актова зала це місце де проводяться виховні заходи. Під час відвідування актової зали учні ведуть себе достойно й виховано, не створюють ситуацій, що загрожують життю і здоров’ю навколишніх, не розмовляють по телефону під час проведення заходів, бо це заважає присутнім.
 2. Учні дбайливо ставляться до майна в актовій залі, музичних інструментів, одягу сцени (куліси). Проектор, музичні пристрої вмикають з дозволу вчителя.
 3. Після проведення заходу прибирають за собою свій реквізит.

 

X. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Правила поведінки організовуються з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 4, постановою Кабінету Міністрів № 1236.

У закладах освіти рекомендується:

 • входити та пересуватися у приміщенні Початкової школи «Один, два, три» потрібно у масці, під час занять її можна не використовувати. Учні 1-4 класів можуть ходити по школі без масок;
 • на вході до навчальних закладів мають бути антисептики, учні та вчителі повинні мити руки водою з милом після кожного уроку. Якщо немає доступу до води – використовувати антисептик.
 • перед заняттями педагоги опитуватимуть учнів/дошкільнят про самопочуття. При симптомах захворювань – направлятимуть на огляд до медпрацівника;
 • термометрія обов’язкова для персоналу, але не для учнів та дошкільнят. Заборонено входити до закладів з температурою понад 37,2 С.
 • у регіонах “помаранчевого” рівня, педагогам рекомендують дотримуватися фізичної дистанції;
 • необхідно зменшити пересування учнів закладом: можна проводити всі заняття в одному кабінеті;
 • провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;
 • рекомендується проводити заняття на відкритому повітрі, за можливості;
 • розклад має починати та завершати заняття в різних класах у різний час;
 • у туалетах повинні бути мило, паперові рушники. Заборонено використовувати багаторазові рушники;
 • у разі підтвердження випадку коронавірусу в когось з учнів – вся група йде на самоізоляцію.

Рекомендації, як педагогам дошкільного відділення, організовувати безпечні умови для себе і своїх вихованців, здобувачів:

 • Дотримання гігієни рук. Використання антисептиків – лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом;
 • Вимірювання температури дітям безконтактним термометром при вході у заклад;
 • Ранкову зустріч з дитини та передачу її після закінчення дня вихователем, здійснювати на території закладу, за межами приміщення;
 • Надання пріоритету фізичній активності та рухливим іграм просто неба у продовж дня

Правила поведінки учнів та вихованців Початкової школи «Один, два, три» Львівської міської ради

У розробці Правил брали участь:

Представники адміністрації закладу освіти.

Члени батьківської ради

Додатки:

Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

Завантажити документ, актуальний на поточний час

Завантажити